ITKhmer Logo

អាយធីខ្មែរ

IT KHMER

Tel : 010 538 100, 011 538 100

line chart messanger chart Viber chart what app chart
 • ប្រព័ន្ធគិតលុយ POS SYSTEM (POINT OF SALE) សំរាប់ភោជនីយដ្ឋាន ក្លឹប ហាងកាហ្វេ តែគុជ ...

  1- ​​​​​​ផ្នែកលក់ (Sale)

      a. ចេញវិក្កយបត្រ (Issue Bill/Invoice/Receipt/Quotation)

      b. ចេញវិក្កយបត្រគិតលុយម្តងទៀត (Reprint Bill/Inv ...

  Read more
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឥណទាន និងបញ្ញើ MICRO FINANCE SYSTEM

  អ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ​ មានបទពិសោធន៍ការងារបច្ចេកវិជ្ជា ធនាគារ និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង 1 ...

  Read more
 • រចនាវេបសាយ Web Development និង Web Hosting

  បង្កើតវេបសាយដែលងាយស្រួលមើលតាម កុំព្យូទ័រ ស្មាតហ្វូន ថេប្លែត

  ITKHMER responsive web design (RWD) will provide our customers optimal viewing experiences—eas ...

  Read more
 • បង្កើតវេបសាយហាងទូរស័ព្ទ យ៉ាងពិសេស

  ក្រុមហ៊ុនអាយធីខ្មែរ សហការជាមួយ PHONE855 Team ផ្តល់ភាពងាយ​ស្រួលដល់អាជីវករ​លក់ដុំ និងរាយទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន​ទា ...

  Read more
 • សេវាបង្ហោះវេបសាយ Web hosting

  សេវាបង្ហោះវេបសាយរបស់យើងអាចធានាបានស្ថេរភាព ដល់ទៅ ៩៩,៩៥ភាគរយ សំរាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ។

  Your website hosting is ab ...

  Read more
 • ប្រព័ន្ធគិតលុយ POS SYSTEM (POINT OF SALE) សំរាប់ Mini Mart ហាងលក់ភេសជ្ជៈ និងទំនិញគ្រប់ប្រភេទ

  1- ​​​​ផ្នែកលក់ (Sale)

      a. ចេញវិក្កយបត្រ (Issue Bill/Invoice/Receipt/Quotation)

      b. ចេញវិក្កយបត្រគិតលុយម្តងទៀត (Reprint Bill/Invoice)< ...

  Read more
 • ប្រព័ន្ធគិតលុយ POS SYSTEM (POINT OF SALE) សំរាប់ ហាងលក់គ្រឿងអេឡិត្រូនិក ទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រ...

  1- ​​​​ផ្នែកលក់ (Sale)

      a. ចេញវិក្កយបត្រ (Issue Bill/Invoice/Receipt/Quotation)

      b. ចេញវិក្កយបត្រគិតលុយម្តងទៀត (Reprint Bill/Invo ...

  Read more

អ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនេះ​ មានបទពិសោធន៍ការងារបច្ចេកវិជ្ជា ធនាគារ និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង 10 ឆ្នាំ។ 

សូមចុចមើលបន្តអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិ និងប្រវត្តិរូបគ្រូបណ្តុះបណ្តាលប្រព័ន្ធ ITKHMER Micro Lending។

 

A- សំរាប់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (MFI or MDI) 

លក្ខណៈសម្បត្តិចំបងៗ Main Features

1- ការកំណត់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់

User level configuration, User Access Control + Basic Profile, Cash and Transaction Limit

2- ការបញ្ចេញឥណទាន Disbursement of loan

    2.1 របៀបសងត្រឡប់មកវិញ By repayment method

    2.1.1 បង់ថយ Reduced Principal and interest repayment 2.1.2 បង់តែការប្រាក់ Interest only repayment (balloon and repayment of principal; settled at end of period)

    2.2 កំឡុងពេលត្រូវសងត្រឡប់វិញ repayment period

    2.2.1 រៀងរាល់ថ្ងៃ On everyday basis, 2.2.2 ពីរថ្ងៃម្តង On two-days basis, 2.2.3 មួយសប្តាហ៍ម្តង​​ On weekly basis, 2.2.4 ពីរសប្តាហ៍ម្តង On bi-weekly basis, 2.2.5 មួយខែម្តង On monthly basis

3- ការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស Foreign Currency Exchange

4- ការបើកគណនីសន្សំធម្មតា គណនីសន្សំមានកាលកំណត់ គណនីប្រើមូលប្បទានប័ត្រ (ការបិទ, ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ, ដកប្រាក់បញ្ញើរ, ការពិន័យ) 

Deposit accounts (Savings,​​ Fixed Deposit Current) Open, closed, deposit, withdrawals, penalty)

5- គ្រប់គ្រងទ្រព្យថេរ ចុះបញ្ជី និងធ្វើរំលោះ Fixed Asset Management (Listing and Depreciation/Amortization))

6- របាយការណ៍ Report

    6.1 ការបញ្ចេញឥណទាន ស្វែងរកតាមឈ្មោះភ្នាក់ងារ ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រភេទឥណទាន និងកាលបរិច្ឆេទ 

Loan disbursement by CO, currency, loan type, date

    6.2 ឥណទានដែលត្រូវប្រមូល និងហួសពេលប្រមូល ស្វែងរកតាមឈ្មោះភ្នាក់ងារ ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រភេទឥណទាន កាលបរិច្ឆេទ តាម PAR និងតាមភូមិ

Repayment overdue and to be due by CO, currency, loan type, date, by PAR, by village

    6.3 ប្រាក់ដើមនៅសល់ ស្វែងរកតាមឈ្មោះភ្នាក់ងារ ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រភេទឥណទាន និងកាលបរិច្ឆេទ 

Outstanding principal by CO, currency, loan type, date

    6.4 ការប្រាក់ប្រមូលបាន ស្វែងរកតាមឈ្មោះភ្នាក់ងារ ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រភេទឥណទាន និងកាលបរិច្ឆេទ 

Interest collected by CO, currency, loan type, date

    6.5 ការប្រាក់ដែលត្រូវប្រមូលបាន ស្វែងរកតាមឈ្មោះភ្នាក់ងារ ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រភេទឥណទាន និងកាលបរិច្ឆេទ 

Interest to be collected by CO, currency, loan type, date

    6.6 គណនីសន្សំធម្មតា គណនីសន្សំមានកាលកំណត់ គណនីប្រើមូលប្បទានប័ត្រ ស្វែងរកប្រតិបត្តិការ គណនីបិទ និងគណនីបើក

Deposit account (SA,CA,FD) inquiries, transaction, closed accounts, open accounts.)

    6.7 តារាងតុល្យភាព របាយការណ៍ចំណូល ចំណាយ និងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀត

Standard Balance Sheet, Profit and Loss, and other reports

    6.8 ការរក្សាទិន្នន័យ និងហៅមកប្រើវិញ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ Database Backup and Restore on daily basis with 7 days retention។

    6.9 បញ្ចូលទិន្នន័យដោយមិនគិតថ្លៃ មាន តារាងគណនេយ្យ ភូមិសង្កាត់ ក្រុងខេត្ត ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា

Free Data Entry: - Chart of Accounts - Village, Sangkat/Commune, Krong/District, City/Province

 

សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំដើម្បីមើលការបង្ហាញផ្ទាល់របស់   ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឥណទាន និងបញ្ញើ MICRO FINANCE SYSTEM​​​​ ។

System presentation available upon request.

 

B- សំរាប់ហាងបញ្ចាំ និងអ្នកចងការប្រាក់បែបគ្រួសារ។ For pawnshop and family money lenders.

 

 

 

ព័ត៌មានចុងក្រោយ Latest News

ព័ត៌មានពេញនិយម Popular News